Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı
Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin əsas göstəricilərinə dair
MƏLUMAT


Sıra №-si Göstəricilər İ L L Ə R Cəmi
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 yanvar-sentyabr
1 Mülkiyyət hüquqları üzrə aparılmış dövlət qeydiyyatının sayı
     o cümlədən:
94680 147368 151541 177118 205196 190500 171942 196056 218315 181549 1734265
- ilkin 28994 52583 42395 49713 57945 42041 49904 58268 60168 51328 493339
- təkrar 65686 94785 109146 127405 147251 148459 122038 137788 158147 130221 1240926
2 İpoteka qeydiyyatı 20517 20997 32951 40513 45619 41371 35757 38533 43286 32731 352275Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti üzrə 2010-cu ilin əvvəlindən 2019-cu ilin sentyabr ayının sonunadək olan
dövür ərzində daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatının aparılmasına dair məlumat

 
Göstəricilər 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 yan.-sent. CƏMİ
Mülkiyyət hüquqları üzrə aparılmış dövlət qeydiyyatının sayı  CƏMİ 94680 147368 151541 177118 205196 190500 171942 196056 218315 181549 2051330
ilkin 28994 52583 42395 49713 57945 42041 49904 58268 60168 51328 599682
təkrar 65686 94785 109146 127405 147251 148459 122038 137788 158147 130221 1451648
O cümlədən;            
Fərdi yaşayış və bağ evi  ilkin 7246 13799 11119 15132 17707 14852 13788 17700 16636 12859 166659
təkrar 11920 18692 18622 21575 23826 20475 18239 20014 23521 19350 238056
Mənzil (özəlləşdirmə) ilkin 10090 17209 13666 13886 13301 11080 10882 14032 16708 19468 182566
təkrar 28525 35563 41633 44660 42967 33689 33242 37192 39814 32474 467829
Torpaq sahələri ilkin 9594 17748 14602 17543 23809 13817 23234 23227 22656 15787 214033
təkrar 21507 34744 43488 55009 74190 89069 66318 75537 88639 73591 680942
Qeyri yaşayış binası ilkin 1106 1936 1547 1681 1714 1084 912 1278 1341 968 16999
təkrar 1582 2366 2411 2704 2965 2521 1853 2343 2690 2207 26888
Qeyri-yaşayış sahəsi ilkin 605 1376 1089 1094 1071 946 841 1603 2435 1990 15326
təkrar 1195 2199 2351 2808 2480 2050 1873 2061 2762 2056 28262
Əmlak kompleksi  ilkin 232 375 349 350 311 215 197 243 267 219 3221
təkrar 316 497 506 587 755 572 429 524 582 497 5739
Çoxmərtəbəli yaşayış binaları ilkin 11 23 12 16 22 39 14 92 79 37 372
təkrar 5 12 14 31 34 18 14 47 47 22 262
Çoxillik əkmələr ilkin 110 117 11 11 10 8 36 93 46 0 506
təkrar 636 712 121 31 34 65 70 70 92 24 3670
 Müvafiq dövür ərzində aparılmış daşınmaz əmlaklar üzərində, hüquqların dövlət qeydiyyatının əmlak bölmələri üzrə müqayisəli statistikası

Göstəricilər 2018
sentyabr
2019
sentyabr
 Ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən  2018
yanvar-sentyabr
2019
yanvar-sentyabr
 Ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 
+ / - % - lə + / - % - lə
Dövlət qeydiyyatının sayı  CƏMİ 16443 23027 6584 140.0 158442 181549 23107 114.6
ilkin qeyd. 4136 7202 3066 174.1 42430 51328 8898 121.0
təkrar qeyd. 12307 15825 3518 128.6 116012 130221 14209 112.2
O cümlədən;
Fərdi yaşayış və bağ evi  ilkin qeyd. 1290 1391 101 107.8 12337 12859 522 104.2
təkrar qeyd. 1952 2417 465 123.8 16892 19350 2458 114.6
Mənzil (özəlləşdirmə) ilkin qeyd. 897 3636 2739 405.4 10137 19468 9331 192.0
təkrar qeyd. 3293 3840 547 116.6 29561 32474 2913 109.9
Torpaq sahələri ilkin qeyd. 1730 1698 -32 98.2 17273 15787 -1486 91.4
təkrar qeyd. 6598 9047 2449 137.1 64884 73591 8707 113.4
Qeyri yaşayış binası ilkin qeyd. 93 106 13 114.0 1026 968 -58 94.3
təkrar qeyd. 210 248 38 118.1 1976 2207 231 111.7
Qeyri-yaşayış sahəsi ilkin qeyd. 101 339 238 335.6 1361 1990 629 146.2
təkrar qeyd. 199 216 17 108.5 2165 2056 -109 95.0
Əmlak kompleksi  ilkin qeyd. 21 27 6 128.6 196 219 23 111.7
təkrar qeyd. 47 54 7 114.9 430 497 67 115.6
Çoxmərtəbəli yaşayış binaları ilkin qeyd. 3 5 2 166.7 63 37 -26 58.7
təkrar qeyd. 3 3 0 100.0 35 22 -13 62.9
Çoxillik əkmələr ilkin qeyd. 1 0 -1 0.0 37 0 -37 0.0
təkrar qeyd. 5 0 -5 0.0 69 24 -45 34.8